Videografi dhe redaktim video

Filmat: Videografi për ngjarje dhe më shumë

Klienti /

Perziej

Roli /

Fotografi me videografi

Agjencia /

Projektimi i Veglave të Penve INC.

Viti /

2018